Type opdrachtgever: Woningcorporatie

Realnomics heeft voor Stadgenoot de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een rendabele reguliere exploitatie van de Van Gendthallen op basis van een nieuwe situatie. Daarnaast zijn alternatieve exploitatievormen onderzocht om de doelstellingen uit de gebiedsvisie te realiseren. Hierbij zijn eigendomssituaties van zowel grond als opstal, investeerders/gebruikers, fasering en reguliere verhoudingen opnieuw bezien.

Sinds 2001 is Stadgenoot in het bezit van de monumentale Van Gendthallen gesitueerd op het Oostenburgereiland. In 2008 heeft Stadgenoot  haar positie versterkt door de gronden en opstallen van Heijmans B.V. over te nemen.  Hierdoor is Stadgenoot eigenaar geworden van  bijna heel het noordelijk deel van Oostenburg, inclusief gebouwen en openbare ruimte.

In november 2010 is het concept ‘Gebiedsvisie en Gebiedsplan Oostelijke eilanden/Kadijken’ opgesteld. In dit document wordt duidelijk op basis van welke uitgangspunten en met welke activiteiten Stadgenoot de transformatie van Oostenburg wil vormgeven. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aansluiting met de ondernemingsdoelstellingen in relatie tot de huidige economische situatie. Deze dwingt Stadgenoot tot het maken van scherpe keuzes en het vinden van creatieve oplossingen. Voor Oostenburg is de opgave om de lopende exploitatie te verbeteren en om tegelijkertijd een ruimtelijk kader te ontwikkelen waarbinnen een nieuwe invulling van het terrein kan plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel van de huidige tijdelijke exploitatielasten van het totale gebied Oostenburg vormt de Van Gendthallen.