Type opdrachtgever: Woningcorporatie

Stadgenoot heeft Realnomics gevraagd voor de gebiedsontwikkeling Oostenburg te Amsterdam (ca 11 ha)  de expertise te leveren bij de financiële vertaling van de nog uit te werken ontwikkelstrategie en  het ontwikkelen van een gebiedsexploitatiemodel die past bij de strategie van ‘het nieuwe ontwikkelen’. Bij een reguliere gebiedsontwikkeling is het gebruikelijk te sturen op een sluitende danwel positieve grondexploitatie. De alternatieve ontwikkelstrategie vraagt daarnaast om een andere sturingsmechanismen, namelijk cash-flow, liquiditeit en flexibiliteit.

In dat kader heeft Realnomics de volgende werkzaamheden verricht:

  • Een exploitatiemodel ontwikkeld die ruimte biedt aan zowel de tijdelijke exploitatie als de herontwikkelingsopgave. Dit model dient als analysetool om de ontwikkelstrategie en de Business Case Oostenburg te voeden vanuit financieel-economische argumenten. Per definitie betekent dit een dynamisch model op deelplan/grid en gebiedsontwikkelingsniveau waarbij zowel de vastgoedexploitatie, grondexploitatie en tijdelijke exploitatie per deelplan/grid integraal met elkaar verbonden worden.
  • De financiële initiële haalbaarheid van de Business Case Oostenburg bepaald op basis van de eerste contouren van de beoogde ontwikkelstrategie.
  • Ondersteuning geboden bij mogelijke afwegingen van strategische aard zoals een eventuele samenwerking met overige partners.