Strategie

Het ontwikkelen van een strategie gaat over het maken van keuzes, prioriteiten stellen en deze zowel intern als extern communiceren.

Een goede strategie ‘de hoe-vraag’ hangt af van de beoogde doelstellingen en het beoogde resultaat van een vastgoedproject gekoppeld aan het voor u acceptabele risicoprofiel.

Realnomics ondersteunt bij het vormgeven van de strategie voor vastgoed- en gebiedsontwikkelingen en assetmanagement vraagstukken. Wij helpen bij het inrichten van de (project)organisatie en het opstellen van de relevante documenten. Waar nodig werken wij samen met professionals met aanverwante vakkennis (fiscaal, juridisch, bouwkundig). Mogelijke strategie bepalingen:

 • Ontwikkelstrategie
 • Verwervingsstrategie
 • Aanbestedingsstrategie
 • Verkoopstrategie

Risico

Goed onderbouwde risicoanalyses en risicomanagement zijn integraal onderdeel van gebieds, projectontwikkeling en portefeuillesturing. Hiermee kan worden ingespeeld op marktomstandigheden en er kan aan de financieringseisen, de strengere regelgeving, toezicht en regelementen worden voldaan. Ook kunnen de effecten van in het verleden aangegane (te grote) verplichtingen en de complexiteit en de grootschaligheid van de projecten in beeld worden gebracht. Met deze informatie kan worden gestuurd op het gewenste resultaat.

Veel risico’s vertalen zich uiteindelijk in geld, maar hun oorzaak ligt vaak in an­dersoortige risico’s zoals marktrisico, contractrisico, liquiditeitsrisico, operationele risico en regelgevingsrisico. Realnomics waardeert de geïdentificeerde risico’s door het opstellen van maatwerk rekenmodellen waarbij het mogelijk wordt om verschillende analyses uit te voeren. Als onderdeel van het risicomanagement kunnen de volgende analyses worden uitgevoerd:

   • Monte-carlo analyse
   • Gevoeligheidsanalyse
   • Scenario analyse

Bij een dergelijk traject gaan wij samen met de opdrachtgever de risico’s identificeren en de risicohouding vaststellen waarna we de geïdentificeerde risico’s waarderen en voorstellen doen voor het managen van de meest prominente risico’s (zie ook proces & dealmaking).

Gerelateerde producten

 • Risicoanalyse
 • Ontwikkelstrategie
 • Verwervingsstrategie
 • Aanbestedingsstrategie
 • Begeleiding aanbestedingstraject